Bihar Board 9th Sanskrit Objective Answers Chapter 4 चत्वारो वेदाः

Bihar Board 9th Sanskrit Objective Questions and Answers

BSEB Bihar Board 9th Sanskrit Objective Answers Chapter 4 चत्वारो वेदाः

Bihar Board 9th Sanskrit Objective Answers Chapter 4 चत्वारो वेदाः

प्रश्न 1.
वेदाः कति सन्ति ?
(a) पंचमः
(b) चत्वारः
(c) प्रयः
(d) चत्वारिंशत्
उत्तर-
(b) चत्वारः

प्रश्न 2.
ऋग्वेद कति सूक्तानि सन्ति ?
(a) 1028
(b) 1024
(c) 1022
(d) 1014
उत्तर-
(a) 1028

Bihar Board 9th Sanskrit Objective Answers Chapter 4 चत्वारो वेदाः

प्रश्न 3.
अस्माकं प्राचीना संस्कृतिः कुत्र सुरक्षिता अस्ति ?
(a) ग्रहे
(b) पुराने
(c) रामायणे
(d) वेदे
उत्तर-
(d) वेदे

प्रश्न 4.
ऋग्वेदः कीदृशान् मन्त्रान् धारयति ?
(a) प्राचीनतनाम्
(b) अधुना
(c) प्राचीना
(d) महानतम्
उत्तर-
(a) प्राचीनतनाम् :

प्रश्न 5.
यजुर्वेद कति अध्यायः सन्ति ?
(a) त्रयोदशः
(b) चत्वारिंशत्
(c) चत्वारः
(d) शत्
उत्तर-
(b) चत्वारिंशत्

Bihar Board 9th Sanskrit Objective Answers Chapter 4 चत्वारो वेदाः

प्रश्न 6.
ऋग्वेदः कति मण्डलेषु विभक्तः ?
(a) दशम्
(b) शतम्
(c) सप्तम्
(d) त्रयम्
उत्तर-
(a) दशम्

प्रश्न 7.
अथर्ववेदस्य द्वादशेकाण्डे कस्याः स्तुतिः ?
(a) देवाः
(b) गेयात्मकर्मन्त्र
(c) मातृभूम्याः
(d) प्राचीनतमा
उत्तर-
(c) मातृभूम्याः

Bihar Board 9th Sanskrit Objective Answers Chapter 4 चत्वारो वेदाः

प्रश्न 8.
अथर्ववेदे कति मंत्राणि सन्ति ?
(a) 5989
(b) 5987
(c) 5988
(d) 5985
उत्तर-
(b) 5987

प्रश्न 9.
सम्पूर्णऽथर्ववेदे कति सूक्तानि सन्ति ?
(a) 720
(b) 710
(c) 730
(d) 750
उत्तर-
(c) 730

Bihar Board 9th Sanskrit Objective Answers Chapter 4 चत्वारो वेदाः

प्रश्न 10.
ऋग्वेदे कति मंत्राणि सन्ति ?
(a) 10500
(b) 10553
(c) 10551
(d) 10552
उत्तर-
(d) 10552