Bihar Board Class 7 Sanskrit व्याकरण शब्दरूपाणि

Bihar Board Class 7 Sanskrit Solutions व्याकरण शब्दरूपाणि

BSEB Bihar Board Class 7 Sanskrit व्याकरण शब्दरूपाणि

देव शब्द

विभक्तिः – एकवचन – द्विवचन – बहुवचन

Bihar Board Class 7 Sanskrit व्याकरण शब्दरूपाणि 1

मुनि शब्द

विभक्तिः – एकवचन – द्विवचन – बहुवचन

Bihar Board Class 7 Sanskrit व्याकरण शब्दरूपाणि 2

पति शब्द

विभक्तिः – एकवचन – द्विवचन – बहुवचन

Bihar Board Class 7 Sanskrit व्याकरण शब्दरूपाणि 3

Bihar Board Class 7 Sanskrit व्याकरण शब्दरूपाणि

साधु शब्द

विभक्तिः – एकवचन – द्विवचन – बहुवचन

Bihar Board Class 7 Sanskrit व्याकरण शब्दरूपाणि 4

पितृ शब्द

विभक्तिः – एकवचन – द्विवचन – बहुवचन

Bihar Board Class 7 Sanskrit व्याकरण शब्दरूपाणि 5

लता शब्द

विभक्तिः – एकवचन – द्विवचन – बहुवचन

Bihar Board Class 7 Sanskrit व्याकरण शब्दरूपाणि 6

नदी शब्द

विभक्तिः – एकवचन – द्विवचन – बहुवचन

Bihar Board Class 7 Sanskrit व्याकरण शब्दरूपाणि 7

Bihar Board Class 7 Sanskrit व्याकरण शब्दरूपाणि

फल शब्द

विभक्तिः – एकवचन – द्विवचन – बहुवचनः

Bihar Board Class 7 Sanskrit व्याकरण शब्दरूपाणि 8

भवत् (आप) शब्द

विभक्तिः – एकवचन – द्विवचन – बहुवचन

Bihar Board Class 7 Sanskrit व्याकरण शब्दरूपाणि 9

Bihar Board Class 7 Sanskrit व्याकरण शब्दरूपाणि

राजन् शब्द

विभक्तिः – एकवचन – द्विवचन – बहुवचन

Bihar Board Class 7 Sanskrit व्याकरण शब्दरूपाणि 10

गुणिन् शब्द

विभक्तिः – एकवचन – द्विवचन – बहुवचन

Bihar Board Class 7 Sanskrit व्याकरण शब्दरूपाणि 11

विद्वस् शब्द

विभक्तिः – एकवचन – द्विवचन – बहुवचन

Bihar Board Class 7 Sanskrit व्याकरण शब्दरूपाणि 12

युष्मद् शब्द

विभक्तिः – एकवचन – द्विवचन – बहुवचन

Bihar Board Class 7 Sanskrit व्याकरण शब्दरूपाणि 13

अस्मद् शब्द

विभक्तिः – एकवचन – द्विवचन – बहुवचन

Bihar Board Class 7 Sanskrit व्याकरण शब्दरूपाणि 14

Bihar Board Class 7 Sanskrit व्याकरण शब्दरूपाणि

तत् शब्द (पुंल्लिग)

विभक्तिः – एकवचन – द्विवचन – बहुवचन

Bihar Board Class 7 Sanskrit व्याकरण शब्दरूपाणि 15

यत् शब्द (पुल्लिग) :

विभक्तिः – एकवचन – द्विवचन – बहुवचन

Bihar Board Class 7 Sanskrit व्याकरण शब्दरूपाणि 16

किम् शब्द (पुल्लिग)

विभक्तिः – एकवचन – द्विवचन – बहुवचन

Bihar Board Class 7 Sanskrit व्याकरण शब्दरूपाणि 17

इदम् शब्द (पुंल्लिग)

विभक्तिः – एकवचन – द्विवचन – बहुवचन

Bihar Board Class 7 Sanskrit व्याकरण शब्दरूपाणि 18

एक शब्द (नित्य एकवचनान्त)

विभक्तिः – एकवचन – द्विवचन – बहुवचन

Bihar Board Class 7 Sanskrit व्याकरण शब्दरूपाणि 19

Bihar Board Class 7 Sanskrit व्याकरण शब्दरूपाणि

द्वि शब्द (नित्य द्विवचनान्त)

विभक्तिः – एकवचन – द्विवचन – बहुवचन

Bihar Board Class 7 Sanskrit व्याकरण शब्दरूपाणि 20

त्रि शब्द (नित्य बहुवचनान्त)

विभक्तिः – एकवचन – द्विवचन – बहुवचन

Bihar Board Class 7 Sanskrit व्याकरण शब्दरूपाणि 21