Bihar Board 12th Sanskrit Objective Important Questions Part 2

BSEB Bihar Board 12th Sanskrit Important Questions Objective Type Part 2 are the best resource for students which helps in revision.

Bihar Board 12th Sanskrit Objective Important Questions Part 2

प्रश्न 1.
शकारः स्त्रीघातकः इति कं कथयति ?
(क) वीरकम्
(ख) चारुदत्तम्
(ग) शोधनकम्
(घ) अधिकारणिकम्
उत्तर:
(ख) चारुदत्तम्

प्रश्न 2.
निर्मलज्योत्सनः शशी ग्रस्यते, प्रसन्नं जलं कलुषायते इति कस्य उक्तिः ?
(क) शकारस्य
(ख) चारुदत्तस्य
(ग) अधिकारणिकस्य
(घ) शोधनकस्य
उत्तर:
(ग) अधिकारणिकस्य

प्रश्न 3.
आपत्तिकाले छिद्रेष्वनाः बहुलीभवन्ति कस्य उक्तिः अस्ति ?
(क) वीरकस्य
(ख) अधिकारणिकस्य
(ग) शकारस्य
(घ) चारुदत्तस्य
उत्तर:
(घ) चारुदत्तस्य

6. सोमदत्त प्राप्ति-कथा

प्रश्न 4.
‘सोमदत्तप्राप्तिकथा’ कस्मात् ग्रन्थात्. संकलिता विद्यते ?
(क) दशकुमारचरितात्
(ख) पञ्चतन्त्रात्
(ग) हितोपदेशात्
(घ) महाभारतात्
उत्तर:
(क) दशकुमारचरितात्

प्रश्न 5.
दशकुमारचरितस्य कति भागाः विद्यन्ते ?
(क) पञ्च
(ख) त्रयः
(ग) चत्वारः
(घ) द्विः
उत्तर:

प्रश्न 6.
दशकुमारचरितस्य रचयिता कः वर्तते ?
(क) विष्णु शर्माः
(ख) नारायणपण्डितः
(ग) दण्डी:
(घ) माघः
उत्तर:
(ग) दण्डी:

प्रश्न 7.
दशकुमारचरिते कस्य वर्णनम् अस्ति ?
(क) दशराजकुमाराणाम्
(ख) दशामात्यकुमाराणाम्
(ग) दशमुनिकुमाराणाम् .
(घ) दशकुमाराणाम्
उत्तर:
(घ) दशकुमाराणाम्

प्रश्न 8.
मगधराजः कः आसीत् ?
(क) राजहंसः
(ख) बालहंसः
(ग) राजवंशः
(घ) सुवंशः
उत्तर:
(क) राजहंसः

प्रश्न 9.
कस्यान्तेवासी नरपतिमवादीत् ?
(क) कामदेवस्य
(ख) वामदेवस्य
(ग) सोमदेवस्य
(घ) रामदेवस्य
उत्तर:
(ख) वामदेवस्य

प्रश्न 10.
अन्तेवासी तीर्थयात्राभिलाषेण कुत्र गतवान् आसीत् ?
(क) गंगातीरम्
(ख) यमुनातीरम्
(ग) कावेरीतीरम्
(घ) सावरमतीतीरम्
उत्तर:
(ग) कावेरीतीरम्

प्रश्न 11.
मगधराज राजहंसस्य मंत्रिनः किं नाम ?
(क) कीर्तिवर्मा
(ख) सत्यवर्मा
(ग) शुभवर्मा
(घ) सितवर्मा
उत्तर:
(घ) सितवर्मा

प्रश्न 12.
राजहंसस्य मंत्रिनः पुत्रस्य किं नाम ?
(क) सत्यवर्मा
(ख) सितवर्मा
(ग) शुभवर्मा
(घ) मर्मवर्मा
उत्तर:
(क) सत्यवर्मा

प्रश्न 13.
सत्यवर्मा प्रथमे किं नाम ब्राह्मण कन्यया सह विवाहं कृतवान् ?
(क) गौरी
(ख) काली
(ग) सरस्वती
(घ) सुमती
उत्तर:
(ख) काली

प्रश्न 14.
सत्यवर्मण: मन्त्रिनः किम् नाम ?
(क) ब्रह्मदत्तः
(ख) देवदत्तः
(ग) धर्मदत्तः
(घ) सोमदत्तः
उत्तर:
(घ) सोमदत्तः

7. बिहारस्य संस्कृत परम्परा

प्रश्न 15.
मिथिलायाः राजा कः आसीत् ?
(क) जनकः
(ख) यज्ञवल्क्यः
(ग) दशरथः,
(घ) यशोवर्मा
उत्तर:
(क) जनकः

प्रश्न 16.
याज्ञवल्क्यः कस्य सभायाम् आसीत् ?
(क) दशरथस्य
(ख) जनकस्य
(ग) वत्सराजस्य
(घ) यशोवर्मणः
उत्तर:
(ख) जनकस्य

प्रश्न 17.
कौटिल्यः वात्स्यायनः आर्यभट्टश्च कुत्र निवसति स्म् ?
(क) राजगृहे
(ख) मगधे
(ग) पाटलिपुत्रे
(घ) अंगप्रदेशे
उत्तर:
(ग) पाटलिपुत्रे

प्रश्न 18.
बिहारस्य सर्वप्रथम सदानीरा नदी का अस्ति ?
(क) गंडकी
(ख) घाघरा
(ग) कोशी
(घ) गंगा
उत्तर:
(घ) गंगा

प्रश्न 19.
कति पुरुषार्थाः सन्ति ?
(क) चत्वारः
(ख) त्रयः
(ग) पञ्च
(घ) षट्
उत्तर:
(क) चत्वारः

प्रश्न 20.
कामशास्त्रस्य रचनाकारः कः अस्ति ?
(क) याज्ञवल्क्यः
(ख) वात्स्यायनः
(ग) गौतमः
(घ) आर्यभट्टः
उत्तर:
(ख) वात्स्यायनः

प्रश्न 21.
अर्थशास्त्रस्य रचयिता कः वर्तते ?
(क) वात्स्यायनः
(ख) आर्यभट्टः
(ग) कौटिल्यः
(घ) गौतमः
उत्तर:
(क) वात्स्यायनः

प्रश्न 22.
बृहदारण्यकोपनिषद् ग्रन्थस्य रचनाकारः कः विद्यते ?
(क) कौटिल्यः
(ख) गौतमः
(ग) वात्स्यायन
(घ) याज्ञवल्क्यः
उत्तर:
(घ) याज्ञवल्क्यः

प्रश्न 23.
जनकस्य सभायां शास्त्रकुशला का आसीत् ?
(क) वैदेही
(ख) गार्गी वाचकनवी
(ग) ‘भारती
(घ) अरुन्धती
उत्तर:
(ख) गार्गी वाचकनवी

प्रश्न 24.
‘मिथिलायाः अपरं किं नाम ?
(क) मिथि
(ख) माथिला
(ग) विदेह
(घ) विदेहराज
उत्तर:
(ग) विदेह

प्रश्न 25.
पारिजातहरणकाव्यस्य रचनाकारः कः ?
(क) कविकालिदासः
(ख) कविराजः
(ग) कवि माधः
(घ) कविकर्णपूरः
उत्तर:
(घ) कविकर्णपूरः

प्रश्न 26.
मण्डनशंकराचार्ययोः शास्त्रार्थ कुत्र बभूव ?
(क) माहिष्मतीग्रामे
(ख) मिथिलायाम्
(ग) वनगाँव ग्रामे
(घ) सिमरी ग्रामे
उत्तर:
(क) माहिष्मतीग्रामे

प्रश्न 27.
मण्डनशंकराचार्ययोः शास्त्रार्थस्य निर्णायिका का आसीत् ?
(क) गौतमी
(ख) भारती
(ग) गार्गी
(घ) अरुन्धती
उत्तर:
(ख) भारती

प्रश्न 28.
बिहारस्य सारण्यप्रदेशे कः न्यवसत् ?
(क) मण्डनमिश्रः
(ख) याज्ञवल्क्यः
(ग) गौतमः
(घ) वात्स्यायन:
उत्तर:
(ग) गौतमः

प्रश्न 29.
न्यायदर्शने आत्मतत्त्वविवेक न्यायकुसमांजलि न्यायटीका परिशुद्धिं चेति ग्रन्थत्रयस्य रचयिता कः ?
(क) गौतमः
(ख) याज्ञवल्क्यः
(ग) चाणक्यः
(घ) उदयनाचार्यः
उत्तर:
(घ) उदयनाचार्यः

प्रश्न 30.
आचार्यः बौद्धधर्मदर्शनस्य महायान संस्कृत ग्रन्थाः कुत्र रचितवन्तः ?
(क) नालन्दा विद्यापीठे
(ख) तक्षशीला विद्यापीठे
(ग) विक्रमशीला विद्यापीठे
(घ) धर्मशीला विद्यापीठे
उत्तर:
(क) नालन्दा विद्यापीठे

प्रश्न 31.
बाणभट्टः कस्य ग्रामस्याभिजनः आसीत् ?
(क) गृध्रकूट ग्रामस्य
(ख) प्रीतिकूट ग्रामस्य
(ग) धर्मकूट गाम
(घ) महिष्मती ग्रामस्य
उत्तर:
(ख) प्रीतिकूट ग्रामस्य

प्रश्न 32.
हर्षचरितम् कादम्बरी चेति गद्यकाव्यद्वयस्य रचनाकारः कः ?
(क) गौतमः
(ख) मण्डनमिश्रः
(ग) बाणभट्टः
(घ) उदयनाचार्य:
उत्तर:
(ग) बाणभट्टः

प्रश्न 33.
अम्बिकादत्तव्यासस्य औपन्यासिक रचनायाः किं नाम ?
(क) मीनकेतु विजयम्
(ख) हर विजयम्
(ग) रत्नाकार विजयम्
(घ) शिवराज विजयम्
उत्तर:
(घ) शिवराज विजयम्

प्रश्न 34.
‘काकली’ काव्यस्य रचनाकारः कः ?
(क) जानकीवल्लभ शास्त्री
(ख) रामकरण शर्मा
(ग) काशीनाथ मिश्रः
(घ) जगन्नाथ पाठकः
उत्तर:
(क) जानकीवल्लभ शास्त्री

प्रश्न 35.
पटना कालेजस्य संस्कृताध्यापकः कः आसीत् ?
(क) रामकरण शर्मा
(ख) रामावतार शर्मा
(ग) मण्डन मिश्रः
(घ) उदयनाचार्यः
उत्तर:
(ख) रामावतार शर्मा

8. परोपकारः

प्रश्न 36.
परोपकारः पाठः कुतः संकलितः विद्यते ?
(क) रीतिशतकातः
(ख) शृंगारशतकतः
(ग) वैरागशतकतः
(घ) सूर्यशतकतः
उत्तर:
(क) रीतिशतकातः

प्रश्न 37.
नीतिशतकस्य रचयिता कः ?
(क) चाणक्यः
(ख) भर्तृहरिः
(ग) मुरारि:
(घ) नर हरिः
उत्तर:
(ख) भर्तृहरिः

प्रश्न 38.
तरवः कैः नाम्राः भवन्ति ?
(क) पुष्पाद्गमैः
(ख) फलानुद्गमैः
(ग) फलोदगमैः
(घ) अफलोद्गमै
उत्तर:
(ग) फलोदगमैः

प्रश्न 39.
सतपुरुषाः कभिः अनुद्धताः भवन्ति ?
(क) नवाम्बुभिः
(ख) विपद्भिः
(ग) व्यद्धिभिः
(घ) समृद्धिभिः
उत्तर:
(घ) समृद्धिभिः

प्रश्न 40.
करूणापराणं कायः कैः विभाति ?
(क) परोपकारैः
(ख) परापकारैः
(ग) कुण्डलैः
(घ) चन्दनैः
उत्तर:
(क) परोपकारैः

प्रश्न 41.
सन्मित्रलक्षण के प्रवदन्ति ?
(क) असन्तः
(ख) सन्तः
(ग) खलाः
(घ) दुष्टाः
उत्तर:
(ख) सन्तः

प्रश्न 42.
आपद्गंत कः जहाति ?
(क) दुष्ट:
(ख) सज्जनः
(ग) सन्मित्रम्
(घ) दुष्टमित्रम्
उत्तर:
(ग) सन्मित्रम्