Bihar Board 12th Sanskrit Objective Important Questions Part 3

BSEB Bihar Board 12th Sanskrit Important Questions Objective Type Part 3 are the best resource for students which helps in revision.

Bihar Board 12th Sanskrit Objective Important Questions Part 3

प्रश्न 1.
के परहितेषु कृताभियोगाः भवन्ति ?
(क) असन्तः
(ख) दुर्जनाः
(ग) असज्जनाः
(घ) सन्तः
उत्तर:
(घ) सन्तः

प्रश्न 2.
कति प्रकारकाः भवन्ति मानवाः ?
(क) चत्वारः
(ख) त्रयः
(ग) षट्
(घ) द्वि
उत्तर:
(क) चत्वारः

प्रश्न 3.
कयोः मित्रता आदर्शः भवति ?
(क) जलतैलयोः
(ख) जलदुग्धयोः
(ग) जलपा:
(घ) जलनियोः
उत्तर:
(ख) जलदुग्धयोः

प्रश्न 4.
कस्य वपुः विततम् अर्जितम् भरसहं च ?
(क) वाडवानलस्य
(ख) शिखरिणः
(ग) सिन्धोः
(घ) वायोः
उत्तर:
(ग) सिन्धोः

प्रश्न 5.
कीर्ति पालनं दुःखिते च दया करणं कस्य लक्षणम् ?
(क) देवस्य
(ख) दुर्जनस्य
(ग) असज्जनस्य
(घ) सताम्
उत्तर:
(घ) सताम्

प्रश्न 6.
परगुणपरमाणुन् पार्वतीकृत्य निजहरि विकसन्त के सन्ति ?
(क) सन्तः
(ख) असन्तः
(ग) महाजनाः
(घ) विद्वान्स:
उत्तर:
(क) सन्तः

9. नृत्यशिक्षकयोर्विवादः

प्रश्न 7.
नृत्यशिक्षकयोर्विवादः पाठः कस्मात् ग्रन्थात् संकलितः विद्यते ?
(क) मालविकाग्निमित्रात्
(ख) अभिज्ञानशाकुन्तलम्
(ग) विक्रमोर्यवशीयात्
(घ) मालतीमाघवात्
उत्तर:
(क) मालविकाग्निमित्रात्

प्रश्न 8.
मालविकाग्निमित्रस्य रचयिता कः वर्तते ?
(क) भारविः
(ख) कालिदासः
(ग) कुमारदासः
(घ) भासः
उत्तर:
(ख) कालिदासः

प्रश्न 9.
धारिणी अग्निमित्रस्य का आसीत् ?
(क) दासी
(ख) प्रेमिका
(ग) राज्ञी
(घ) परिव्राजिका
उत्तर:
(ग) राज्ञी

प्रश्न 10.
गणदासः कः आसीत् ?
(क) कला शिक्षक:
(ख) धर्मशिक्षकः
(ग) विज्ञानशिक्षक:
(घ) नृत्यशिक्षकः
उत्तर:
(घ) नृत्यशिक्षकः

प्रश्न 11.
हरदत्तः कस्याः नृत्यशिक्षकः आसीत्.?
(क) धारिण्याः
(ख) मालविकायाः
(ग) परिव्राजिकायाः
(घ) देव्याः
उत्तर:
(क) धारिण्याः

प्रश्न 12.
नृत्यसंगीत योग्यता विषयक विवादः कयोः मध्ये अवर्त्तत् ?
(क) राजा हरदत्तयोः
(ख) गणदासहरदत्तयोः
(ग) गणदासविदूषकयोः
(घ) विदूषकराजयोः
उत्तर:
(ख) गणदासहरदत्तयोः

प्रश्न 13.
विवादस्य समाधानं कया कृतम्
(क) मालविकया
(ख) धारिण्य
(ग) कौशिक्या
(घ) पारिव्रजिकया
उत्तर:
(ग) कौशिक्या

प्रश्न 14.
‘किमिदं शिष्योपदेशकाले युगपदाचार्याभ्यामत्रोपास्थनम्’ इति कस्य कथनम् ?
(क) विदूषकस्य
(ख) देव्याः
(ग) गणदासस्य
(घ) राज्ञः
उत्तर:
(घ) राज्ञः

प्रश्न 15.
अयं मे न पादरजसापि तुल्य’ इति कः आक्षितः ?
(क) हरदत्तः
(ख) गणदासः
(ग) राजा
(घ) विदूषकः
उत्तर:
(क) हरदत्तः

प्रश्न 16.
‘मम च समुद्रपल्लवयोरिवान्तरमिति’ कस्य कथनम् विद्यते ?
(क) गणदासस्य
(ख) हरदत्तस्य
(ग) विदूषकस्य
(घ) राज्ञः
उत्तर
(ख) हरदत्तस्य

10. सर्वधर्मसम्मेलने विवेकानन्दः

प्रश्न 17.
सर्वधर्मसम्मेलने विवेकानन्दः पाठः कस्मात् ग्रन्थात् संकलितः ?
(क) विवेकानन्द की जीवनी तः
(ख) महात्मा गाँधी की जीवनीतः
(ग) रामकृष्ण परमहंस की जीवनीतः
(घ) रोमां रोलां की जीवनीतः
उत्तर:
(क) विवेकानन्द की जीवनी तः

प्रश्न 18.
विवेकानन्द की जीवनी इति ग्रन्थस्य रचयिता कः ?
(क) मुल्कराज आनन्दः
(ख) रोमां रोलां
(ग) जवाहरलाल नेहरू:
(घ) नागरकरः
उत्तर:
(ख) रोमां रोलां

प्रश्न 19.
सर्वधर्म सम्मेलनं कदा अभवत् ?
(क) 11-09-1993
(ख) 09-11-1983
(ग) 11-09-1893
(घ) 11-09-1883
उत्तर:
(ग) 11-09-1893

प्रश्न 20.
सर्वधर्मसम्मेलन सभामध्ये कः अपविष्टः आसीत् ?
(क) प्रतापचन्द्रः
(ख) नागरकारः
(ग) गाँधी महोदयः
(घ) कर्डिनलः/गिबन्सः
उत्तर:
(घ) कर्डिनलः/गिबन्सः

प्रश्न 21.
सर्वधर्म सम्मेलनं कत्र अयोजितम् आसीत् ?
(क) शिकागो नगरे
(ख) मेलबोर्न नगरे
(ग) पेरिस नगरे
(घ) बकिंघम नगरे
उत्तर:
(क) शिकागो नगरे

प्रश्न 22.
कर्डिनल गिबन्स महोदयस्य पावें ब्रह्मसमाज प्रमुखे कै उपविष्टौ आसताम् ?
(क) प्रतापचन्द्रः धर्मपालश्च
(ख) प्रतापचन्द्रः ईश्वरवादी नागरकरः
(ग) ईश्वरवादी नागरकरः धर्मपालश्च
(घ) धर्मपाल जैनः विवेकानन्दः च
उत्तर:
(ख) प्रतापचन्द्रः ईश्वरवादी नागरकरः

प्रश्न 23.
श्रीलंकायाः बौद्धप्रतिनिधिः सर्वधर्मसम्मेलने कः उपस्थितः आसीत् ?
(क) प्रतापचन्द्रः
(ख) ईश्वरवादी नागरकरः
(ग) धर्मपाल जैनः
(घ) युवकः
उत्तर:
(ग) धर्मपाल जैनः

प्रश्न 24.
सर्वधर्म सम्मेलने सम्मिलितेषु प्रतिनिधिषु मध्ये उपविष्टः युवकः कः आसीत् ?
(क) गाँधी महोदयः
(ख) प्रतापचन्द्रः
(ग) ईश्वरवादी नागरकरः
(घ) स्वामी विवेकानन्दः
उत्तर:
(घ) स्वामी विवेकानन्दः

प्रश्न 25.
अमेरिकादेशस्य स्वसारो भ्रातरश्च इति सम्बोधन सम्मेलने कः कृतवान् ?
(क) विवेकानन्दः
(ख) प्रतापचन्द्रः
(ग) गाँधी महोदयः
(घ) धर्मपाल जैनः
उत्तर:
(क) विवेकानन्दः

प्रश्न 26.
धर्मेषु पुरातनतमः धर्मः कः अस्ति ?
(क) बौद्धधर्मः
(ख) वैदिकधर्मः
(ग) जैनधर्मः
(घ) क्रिस्तानी धर्मः
उत्तर:
(ख) वैदिकधर्मः

प्रश्न 27.
कस्य भाषणेषु न केवलं सर्वेषां धर्माणां सारः प्रत्युत विज्ञानस्य सर्वजनमुखीना मुपलब्धीनामपि विवरणमासीत् ?
(क) महात्मा गाँधी महोदयस्य
(ख) थियोसोफिकल समाज सदस्यस्य
(ग) विवेकानन्दस्य
(घ) ईश्वरवादी नागरकरस्य
उत्तर:
(ग) विवेकानन्दस्य

प्रश्न 28.
‘सर्वधर्मेषु ईश्वरैक्यस्य संदेशं संसारे प्रेषणम कस्य देशस्य सौभाग्यम् ?
(क) फ्रांस देशस्य
(ख) जर्मनी देशस्य
(ग) श्रीलंका देशस्य
(घ) अमेरिका देशस्य
उत्तर:
(घ) अमेरिका देशस्य

प्रश्न 29.
धार्मिकता पवित्रता उदारता चेति नास्ति धर्मविशेषस्याधिकारः इति केन स्पष्टं कृतम् ?
(क) सर्वधर्म सामेलनन
(ख) महात्मा गाँधी महोदयेन
(ग) स्वामी विवेकानन्देन
(ध) थियोसोफिकल समाज सदस्येन
उत्तर:
(क) सर्वधर्म सामेलनन

प्रश्न 30.
सहायतां कुरू, मा युध्यस्व, न विनाशः प्रत्युत समन्वयः, न विग्रहः प्रत्युत मैत्री शान्तिश्चेति कुत्र अंकनीयम् ?
(क) बौद्धधर्म पताकासु
(ख) सर्वधर्म पताकासु
(ग) ब्रह्मसमाज पताकासु
(घ) थियोसोफिकल समाज पताकासु
उत्तर:
(ख) सर्वधर्म पताकासु

प्रश्न 31.
वस्तुतः स्वामी विवेकानन्दः किभियुगपुरुषो बभूव. ?
(क) देशवासिनां प्रतिक्रियाभिः
(ख) महात्मा गाँधी महोदयस्य प्रतिक्रियाभिः
(ग) वैदेशिकनां प्रतिक्रियाभिः
(घ) स्वजनानां प्रतिक्रियाभिः
उत्तर:
(ग) वैदेशिकनां प्रतिक्रियाभिः

प्रश्न 32.
भारतदेशस्य महती प्रशंसा कुत्र कृता ?
(क) देशी समाचारपत्रेषु
(ख) इंगलैण्ड देशस्य समाचारपत्रेषु
(ग) फ्रांसस्य समचारपत्रेषु
(घ) अमेरिका देशस्य समाचारपत्रेषु
उत्तर:
(घ) अमेरिका देशस्य समाचारपत्रेषु

11. उद्भिज्जपरिषद्

प्रश्न 33.
उद्भिन्तपरिषद् पाठः कुतः संकलित: ?
(क) प्रबन्धमञ्जरीत:
(ख) निबन्धमञ्जरी
(ग) उद्भिज्जमञ्जरी
(घ) ज्ञानमञ्जरी
उत्तर:
(क) प्रबन्धमञ्जरीत:

प्रश्न 34.
प्रबन्धमञ्जर्याः रचनाकारः कः ?
(क) ऋषिकेश भट्टाचार्य:
(ख) हृषीकेश भट्टाचार्य
(ग) वीरेश भट्टावार्यः
(घ) धर्मेश भट्टाचार्यः
उत्तर:
(ख) हृषीकेश भट्टाचार्य

प्रश्न 35.
विटपाणां परिषद वक्ता कः ?
(क) वटवृक्षः
(ख) आमलकी
(ग) अश्वत्थः
(घ) शाल्मलीतरू
उत्तर:
(ग) अश्वत्थः

प्रश्न 36.
सुन्दरवनम् कुत्र वर्त्तते ?
(क) पाटलिपुत्र सन्निहितम्
(ख) वाराणसी सन्निहितम्
(ग) हस्तिनापुर सन्निहितम्
(घ) कलिकाता सन्निहितम्
उत्तर:
(घ) कलिकाता सन्निहितम्

प्रश्न 37.
सहस्ररश्मि कः विद्यते ?
(क) सूर्यः
(ख) चन्द्रः
(ग) उडुगणः
(घ) व्योमः
उत्तर:
(क) सूर्यः

प्रश्न 38.
मधुमासः कः मासः कथ्यते ?
(क) फाल्गुनमासः
(ख) चैत्रमासः
(ग) श्रावणमासः
(घ) कार्तिकमासः
(ख) चैत्रमासः
उत्तर:
(ख)

प्रश्न 39.
विटपाणां परिषदि श्रोतारः के सन्ति ?
(क) अश्वत्थाः
(ख) पर्वताः
(ग) अश्वत्यं विहाय सर्वेविटपा
(घ) गुल्माः
उत्तर:
(ग) अश्वत्यं विहाय सर्वेविटपा

प्रश्न 40.
ब्राहाणः सृष्टौ मानव: निकृष्टतमा सृष्टिः इति कस्य मतम् ?
(क) पर्वतस्य
(ख) वनस्य
(ग) वृक्षस्य
(घ) अश्वत्थस्य
उत्तर:
(घ) अश्वत्थस्य

12. व्यायामः

प्रश्न 41.
‘व्यायामः’ पाठः कस्मात् ग्रन्थात् संकलितः विद्यते ?
(क) सुश्रुतसंहितातः
(ख) धर्मसंहितांतः
(ग) ऋग्वेदसंहितात:
(घ) ब्राह्मणसहितात:
उत्तर:
(क) सुश्रुतसंहितातः

प्रश्न 42.
सुश्रुतसंहितायाः लेखकः कः ?
(क) आचार्य मम्मटः
(ख) आचार्य सुश्रुतः
(ग) आचार्य विश्वनाथः
(घ) आचर्य चरकः
उत्तर:
(ख) आचार्य सुश्रुतः